Åter till startsidanE-post: info@jltand.se

 

Aktuellt

Styrelse

Länkar

Historik


För att återgå till startsidan, klicka på JLT-emblemet Apollonia
  År 2003

Av Ingrid Nyman

Årets första styrelsemöte hölls på Solrosen den 8 januari, bl a diskuterades kommande vårmöte och föreningens roll i framtiden. Vårmötet planerades bli gemensamt för JLT, TT och PT och därför hade ordföranden i TT-styrelsen, Nils Andersson, inbjudits att deltaga (PT-ordföranden ingår i JLT-styrelsen). En förändring i styrelsen hade också ägt rum, Birgit Lindbom hade slutat och ersatts av Pehr Ejmefors. Ytterligare ett styrelsemöte ägde rum den 6 mars, då fortsattes planeringen av gemensamt vårmöte. Detta skulle äga rum på Hooks Herrgård och man hade också önskemål om att återuppta en gammal idé om ett länsmästerskap i golf. Dessutom bl a genomgång av ett PM från STF angående den kommande organisationsförändringen.

Fredagen den 24 april hölls enligt planerna ett för JLT, TT och PT gemensamt vårmöte på Hooks Herrgård. Sammankomsten inleddes med lunchsmörgås, därefter föreläste Barbro Holm Ivarsson om ”Att motivera till beteendeförändring, hur får man snabba resultat på kort tid?”. Föreläsaren är leg psykolog och expert på tobaksavvänjning och föredraget handlade om motiverande samtalsmetodik med avseende på tobaksavvänjning men också användbar för t ex kostinformation. Efter kaffepaus följde separata avdelningsmöten för PT respektive TT och därefter JLT:s föreningsmöte. Den dominerande punkten handlade om den organisatoriska förändringen på förbundsnivå som varit på tal en längre tid. Fr o m det kommande halvårsskiftet ska det inte längre vara länsföreningarna utan PT- och TT-avdelningarna som utgör medlemmarnas länk till Sveriges Tandläkarförbund och då uppstår frågan om JLT ska finnas kvar och vilken roll föreningen i så fall ska spela. De närvarande var överens om att det är av stort värde att föreningen lever kvar ungefärligen i sin nuvarande form då det annars kommer att saknas ett forum där privatpraktiserande och offentliganställda tandläkare gemensamt kan mötas för kollegial samvaro och förkovran.

En ljummen försommarkväll, den 3 juni, var styrelsen inbjuden till Anna Arvidsson för terminens sista sammanträde. Med en läcker smörgåstårta på trädgårdsbordet samtalade vi bl a kring olika förslag på föreningsaktiviteter, t ex golf. Stor enighet har ju visat sig råda angående föreningens fortlevnad bland de aktiva medlemmarna men viss förnyelse ansågs också behövligt. Oklart om man kan vara medlem i JLT utan att vara med i någon lokalavdelning och hur nyrekrytering till vår förening i så fall kan gå till. Höstens kombinerade årsmöte och gåsmiddag beslutades denna gång få bli ett kvällsarrangemang. Det vore värdefullt om fler än de ca 35 personer som brukar komma kunde lockas, kanske kunde ett kortare möte en kväll mitt i veckan vara mer lättillgängligt. Vidare diskuterades huruvida föreningen skulle ha en webb-plats, att uppdateringen av JLTs historik bör fullföljas samt att en förvaringsmöbel för föreningens tillhörigheter skall införskaffas. Möbelfrågan har varit uppe till diskussion sedan lång tid tillbaka och redan förre tandvårdsdirektören tyckte att ett sådant skåp skulle kunna stå i det gemensamma sammanträdesrummet på Rosenlunds Vårdcentrum. Även den nuvarande tandvårdsdirektören, Agnetha Bartoll, har samtyckt till detta men inköp har dröjt då det har förefallit orimligt dyrt att köpa ett nytillverkat låsbart skåp. Beslutas nu att undersöka om det kan finnas något lämpligt på Landstingets förråd för överblivna begagnade möbler.

Vid höstens första styrelsemöte den 9 oktober träffades man på Solrosen och kvällen inleddes med pizza enligt ny tradition. Årsmötet med gåsmiddag beslöts äga rum på kvällen torsdagen den 6 november på Mäster Gudmunds Källare i Jönköping. Övertandläkare Christer Slotte hade ombetts medverka och berätta om den forskning som legat till grund för hans avhandling. Diskuterades också vissa ekonomiska frågor, bl a hur uppbörd av medlemsavgifter fortsättningsvis ska gå till.

Årsmötet ägde rum som planerat torsdagen den 6 november på Mäster Gudmunds Källare. Efter ganska korta mötesförhandlingar lyssnade vi till Christer när han under gemytliga former föreläste över ämnet ”Vilka möjligheter finns idag att skapa ny benvävnad?”. Gåsen var även denna gång traditionellt tillagad och välsmakande och det kunde glädjande nog noteras att mötet faktiskt kom att locka lite fler deltagare än vanligt, nämligen 42 st. Detta var föreningens sista aktivitet för året.