Åter till startsidanE-post: info@jltand.se

 

Aktuellt

Styrelse

Länkar

Historik


För att återgå till startsidan, klicka på JLT-emblemet Apollonia
  År 2002

Av Ingrid Nyman

Verksamhetsåret inleddes med styrelsemöte på Solrosen den 17 januari. Höstens årsmöte med gåsmiddag utvärderades; alla var eniga om att allt hade fungerat bra. Det beslöts att denna tradition ska fortsätta. Tankar fanns på att återigen ordna ett gemensamt vårmöte tillsammans med TT, PT och kvinnliga tandläkarnätverket. Naturskön inramning till mötet ville man gärna ha och Ullinge Wärdshus ansågs kunna vara en lämplig lokal, eventuellt kanske en båtresa på Vättern istället. Man hade förslag på två attraktiva föreläsare som kunde komplettera varandra; professor Ingegerd Johansson och universitetslektor Elisabet Wärnberg-Gerdin, båda framstående inom området saliv-nutrition-karies. Även planeringen av 90-årsfesten ägnades uppmärksamhet.

Nästa styrelsemöte ägde rum den 21 mars. Även nu var vårens gemensamma möte och 90-årsfesten de allt överskuggande punkterna. Tankar inför höstens årsmöte togs också upp.

Den 29 april sammanträdde styrelsen igen på Solrosen. Ovan nämnda evenemang utgjorde de viktigaste punkterna på dagordningen. Det hade också konstaterats att en genomgång av föreningens gamla handlingar kunde vara på sin plats, två ledamöter avdelades till detta. De tidigare omnämnda planerna på en omorganisation på förbundsnivå antogs även avspegla sig på lokalföreningsnivå. Riktigt hur det skulle bli kunde man dock ännu inte veta och man funderade över om föreningen alls skulle komma att leva kvar.

Vårmötet hölls som planerat den 31 maj på Ullinge Wärdshus, vackert beläget mellan Nässjö och Eksjö. Man inledde med smörgås och därefter följde professor Ingegerd Johanssons föredrag om ”Karies biologiska bestämningsfaktorer”, bl a saliv, bakterier och adhesion. Universitetslektor Elisabet Wärnberg-Gerdin, som också skulle ha medverkat hade olyckligtvis blivit sjuk. Därefter drack man kaffe och sedan följde föreningsmötet. Bl a valde man representanter till STF:s förbundsmöte som skulle komma att äga rum i december och det gavs en utförlig information om 90-årsfirandet i september.

Ett nytt styrelsemöte hölls den 13 juni på sedvanligt ställe. Vårmötet sammanfattades och man fann att det hade varit ganska få deltagare, kanhända pga att mötet förlagts så sent på våren. Organisationen av den omfattande jubileumsfesten fortsatte och den fråga som kom att kräva mest uppmärksamhet var sättet på vilket inbjudan till länets tandvårdspersonal skett. Heldagen med både vetenskapligt och mera lättsamt innehåll skulle utgöra både tandvårdsförvaltningens årliga tandvårdsdag men också, och det i första hand, högtidlighållande av JLT:s 90-åriga verksamhet. I inbjudan hade folktandvården kommit i förgrunden på ett sätt som blev olyckligt sett ur privatkollegornas synvinkel. Man hade tagit mycket illa upp och det kändes nödvändigt att en ändring skulle komma tillstånd.

Efter sommaren möttes styrelsen igen den 29 augusti på Solrosen. Jubileumsfesten stod förstås högt på dagordningen nu när tiden började närma sig. Även årsmötet senare på hösten fanns med och en föreläsare, nämligen sjukhustandläkare Håkan Enochsson, var redan utsedd.

Fredagen den 20 september var det så äntligen dags för det största arrangemang som ordnats inom tandvården i länet. Först och främst var det Jönköpings Läns Tandläkareförening som skulle högtidlighålla sin 90-åriga verksamhet men dagen skulle också utgöra Tandvårdsförvaltningens årligen återkommande så kallade Tandvårdsdag samt även uppmärksamma Odontologiska Institutionens 30-års-jubileum. All tandvårdspersonal, ca 800 personer, inom både privat och offentlig verksamhet, bjöds in (i en reviderad inbjudan) till vad som kom att kallas en ”Odontologisk Länsstämma”. I likhet med den Odontologiska Riksstämman var programmet mycket varierat och innehöll både dentalutställning, posterutställning, högtidsanföranden, vetenskapliga föreläsningar och festligheter. Utställningarna öppnade redan kl 8.15 i Elmias nya lokal Lobby Nord och deltagarna kunde börja ta för sig av kaffe och ”frukostfralla” allteftersom de anlände. Dentalutställningen hade lockat omkring 25 utställare och intresset bland mötesdeltagarna blev stort då även en tipspromenad med fina priser var ”inbakad” i utställningen. Kl 8.55 inleddes föreläsningsprogrammet i Hammarskjöldsalen med högtidliga anföranden av tandvårdsdirektör Anders Hugoson, tandläkareföreningens ordförande Bengt Olof Hansson samt chefen för Odontologiska Institutionen Krister Bjerklin. Föreningen hade lyckats engagera två internationellt välkända svenska tandvårdsprofiler, nämligen professorerna Jan Lindhe och Per-Ingvar Brånemark. Professor Lindhe föreläste över ämnet ”Parodontit som en inkörsport till allmänsjukdomar” och efter paus med frukt och juice talade professor Brånemark över ämnet ”Kan en benförankrad protes ersätta originaldelen under en livstid?”. Lunch serverades i restaurangen på nedre planet och på eftermiddagen föreläste ännu en svensk med internationell bakgrund, docent Bi Puranen och ämnet var ”Förtjusningsförmåga och relationslönsamhet- förhållningssätt i en krävande omvärld”. Rosenlundsbadet stod sedan öppet för den som ville simma eller duscha samt byta om inför kvällens festligheter då det serverades en riklig buffé och goda viner följt av kaffe och glass. Medan läckerheterna avnjöts underhöll artister från Wallmans Salonger. Genom deras sätt att ledigt röra sig mellan borden med sång och spex skapades en fin publikkontakt och mycket god stämning och kvällen avslutades sedan med dans. Uppslutningen var mycket stor, ändå löpte det praktiska genomförandet friktionsfritt och hela arrangemanget bedömdes som mycket lyckat och uppskattat.

Den 16 oktober sammanträdde styrelsen på Solrosen för uppsummering av jubileumsfirandet samt planering av höstens årsmöte. Styrelsen gladdes åt att många i efterhand hade uttryckt sin stora uppskattning över det lyckade arrangemanget. Man diskuterade också synen på föreningens framtid, enighet rådde kring att den bör leva kvar som ett forum för utbildning och social samvaro kollegor emellan.

Årsmötet ägde sedan rum fredagen den 8 november på Victoria Home Hotel med ca 35 deltagare. Sedvanliga punkter för ett årsmöte fanns förstås med på dagordningen, i övrigt togs bl a JLT:s framtid upp till diskussion. I verksamhetsberättelsen för 2001 konstaterades att föreningen nu hade 302 medlemmar och att årsavgiften hade varit 150 kr. Efter mötesförhandlingarna togs vi med på ”Några röda och vita strandhugg ur en oralmedicinares vardag”. Det var sjukhustandläkare och oralmedicinare Håkan Enochsson som föreläste om munslemhinneförändringar, som vanligt kombinerade han vetenskap och en kåserande berättarstil på ett trivsamt sätt. Därefter tog hela sällskapet en rask promenad till Mäster Gudmunds Källare där traditionsenlig och välsmakande gåsmiddag intogs.