Åter till startsidanE-post: info@jltand.se

 

Aktuellt

Styrelse

Länkar

Historik


För att återgå till startsidan, klicka på JLT-emblemet Apollonia
  År 1999

Av Ingrid Nyman

Tisdag den 12 januari hölls ett styrelsemöte i pedodontiavdelningens personalrum i Odontologiska Institutionens lokaler vid Barnarpsgatan. Bl a beslutades att stödja STF:s 90-årsfond med 5 000 kr och att ca 100 000 kr av föreningens tillgångar skulle omplaceras för bättre ränta. Diskuterades också att fortsätta på den tidigare inslagna vägen med gemensamt möte JLT-PT-TT. Om möjligt ska även kvinnliga tandläkares nätverk delta som arrangör. Även eventuella sponsorer diskuterades.

Styrelsemöte den 11 mars hölls på samma plats. Det tilltänkta vårmötet diskuterades liksom val till STF:s årskongress och Etiska Rådets expertgrupp. Till kongressen hade mötet inga kandidater att föreslå, till Etiska Rådet föreslogs Björn Thorstensson, Björn Cassel, Göran Stegersjö, Claes Reit och Martti Helkimo.

Det planerade vårmötet hölls på naturskönt belägna Ullinge Wärdshus fredagen den 23 april 1999. Mötet arrangerades gemensamt av JLT, TT, PT och kvinnliga tandläkarnätverket. Man samlades till en smörgås vid lunchtid och därefter följde ett föredrag av professor Jörgen Winkel från Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Ämnet var ”Varför har de belastnings-ergonomiska insatserna misslyckats inom tandvården? Hur gör vi i framtiden?” Under föredraget belystes frågor som belastningsergonomi, förändringsstrategier, organisationskultur mm. En av de viktigaste slutsatserna var att moderna rationaliseringar kan leda till bättre arbetsställningar men å andra sidan skapas också möjligheter att driva upp tempot så att den hälsomässiga vinsten för den enskilde kanske rentav minskar, i synnerhet om det hela kombineras med små möjligheter till eget inflytande över arbetssituationen. Mötet var mycket välbesökt och många deltagare engagerade sig i den efterföljande diskussionen. Den allmänna uppfattningen tycktes vara att medlemmarna upplevde att frågeställningarna var relevanta och passade bra in i vardagen på klinikerna. Under paus med förfriskningar kunde medlemmarna ta del av den utrustning som de för dagen engagerade sponsorerna ställde ut. Dessa var Koordinera Inredningar AB från Bodafors samt CanCan-produkter från Bredaryd. Därefter följde föreningsmöten, för JLT:s del ett mycket kort sådant och dagen avslutades med en god middag medan kvällssolen gick ner.

SNästa styrelsemöte hölls torsdagen den 3 juni 1999 på Ekotopia, Aneby. Man behandlade bl a följande frågor: uppföljning av vårmötet som ansågs mycket lyckat, ordförandens rapport från lokalföreningsordförandekonferensen den 27 maj, rapport från Västra Regionens Kursnämnd av Ingrid Nyman, kassarapport av Per Pettersson samt förberedelser inför kommande höstmöte.

Tisdag den 7 september hölls ytterligare ett styrelsemöte, då på pedodontiavdelningen i Jönköping. De viktigaste punkterna på dagordningen var fortsatt planering av höstens möte samt preliminära planer inför vårmöte 2000.

Ett föreningsmöte med det huvudsakliga syftet att utse representanter till förbundskongressen i november samt att ge information om landstingets Bedömningsenhet hölls den 29 september 1999 i den sk Gula Villan intill Odontologiska Institutionen. Bengt Olof Hansson och George Estlander valdes till kongressombud och de båda bedömningstandläkarna George Estlander och Kent Wendelström redogjorde för sin verksamhet samt svarade på frågor.

Styrelsen sammanträdde mangrant tisdagen den 9 november för förberedelser inför det förestående höstmötet med gåsmiddag samt vårens möte som återigen planeras som ett samarrangemang mellan alla de fyra lokala tandläkarsammanslutningarna. Det ansågs också aktuellt att föreningen så småningom övergår till att skicka ut kallelser via e-mail, diskussion följde kring hur detta löses praktiskt.

Årsmöte 1999 hölls fredagen den 12 november på Gyllene Uttern utanför Gränna.. Det var ett sedvanligt arrangemang med inledande lunchsmörgås, därpå följande mötesförhandlingar samt fruktpaus och föredrag. Under mötet omvaldes ordföranden Bengt Olof Hansson, styrelseledamöterna Anna Arvidsson och Per Pettersson omvaldes också och till revisorer valdes Per Ehrlington och Eva Bengtsson. Valnämnden fick följande ledamöter: Martin Nizic, Roland Waern, Magnus Johansson och Berno Wessman. Bengt Olof Hansson och förbundsordföranden Leif Leisnert redogjorde för kongressfrågor. Förbundsordföranden fortsatte sedan med föredrag tillsammans med övertandläkare Sven Kvint (föreningsmedlem och socialstyrelserepresentant), ämnet var ”Att bli anmäld till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN”. Ämnet upplevdes som angeläget av deltagarna och gav upphov till många frågor. Den avslutande gåsmiddagen hade en lite modernare framtoning denna gång men var ändå god. Nytt för i år var också att även ledsagare inbjöds att delta i middagen.

Ett sammanträde där JLT:s styrelse och representanter för Kvinnliga tandläkarnätverket planlade nästkommande vårmöte hölls den 24 november på pedodontiavdelningen. Man önskade till detta vårmöte bjuda in professorn i socialodontologi, Björn Söderfeldt, som en uppföljning av Jörgen Winkels föredrag.